Stanovy

UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

zapsaný spolek u Městského soudu v Praze v soudním spolkovém rejstříku L6110

IČ: 60449225

SPOLKOVÉ  STANOVY

Preambule

Unie armádních sportovních klubů České republiky, zapsaný spolek (dále jen "UNIASK ČR, z.s.") je územní sportovní spolek, jejímž cílem je sdružovat sportovní kluby Armády České republiky popř. sportovní kluby, které ve své činnosti spolupracují s útvary a zařízeními armády. Působnost UNIASK ČR, z.s., je na území České republiky. Ve své činnosti navazuje UNIASK ČR, z.s na dlouholetou zkušenost a poznatky, které získával od svého předchůdce Unie armádních sportovních klubů České republiky - občanské sdružení, které vzniklo v květnu 1994 jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

UNIASK ČR, z.s. se ve své činnosti zavazuje naplňovat lidská a občanská práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie a dodržovat právní řád České republiky, tyto stanovy a rozhodnutí orgánů UNIASK ČR, z.s..

NÁZEV SPOLKU: oficiálním názvem UNIASK ČR, z.s., je: " Unie armádních sportovních klubů České republiky, z.s."

ZKRATKA: "UNIASK ČR, z.s.", užívána jen v běžném korespondenčním a sportovním styku

PŮSOBNOST SPOLKU: sportovní spolek s celorepublikovou působností

SÍDLO SPOLKU: Pod Juliskou 3, 160 00 Praha 6

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 60449225

SYMBOLIKA SPOLKU: Znak, jež je tvořen zkratkou UNIASK ČR, z.s. v černo-modro-červené kombinaci a doplněné nápisem Unie armádních sportovních klubů ČR. Znak mohou při své činnosti užívat sportovní kluby a sportovní oddíly člensky sdružené v UNIASK ČR, z.s. Znak UNIASK ČR, z.s. je zapsán v rejstříku ochranných známek. Grafická šablona symbolik je dostupná na webových stránkách: www.uniask.cz.

I.
Základní ustanovení a právní postavení UNIASK ČR, z.s.

1. Spolek s názvem Unie armádních sportovních klubů České republiky, z.s. je spolkově samosprávným a dobrovolným svazkem členů, kterými jsou:a) právně, majetkově a organizačně zcela samostatné a nezávislé spolkové tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, oddíly a odbory (dále jen "TJ/SK/O") se sídlem na území České republiky, jejichž účelem a hlavní činnosti je provozování a organizování sportovních činností, podle uznávaných sportovních pravidel, a dalších sportovních aktivit jak pro vlastní členy (fyzické osoby), tak i pro příslušníky resortu obrany, mládež a další veřejnost,b) tělovýchovné jednoty, sportovní kuby a oddíly ve formě samostatných spolků nebo pobočných spolků národních sportovních svazů, jejichž účelem a hlavní činnosti je provozování a organizování sportovních činností, podle uznávaných sportovních pravidel a sportovních řádů, územních pravidelných sportovních soutěží a činností je podporujících nebo jinak doplňujících,c) fyzické osoby za podmínek těchto stanov, pokud jsou členy již členských TJ/SK/O v UNIASK ČR, z.s.

2. UNIASK ČR, z.s je sportovním spolkem s celorepublikovou působností, s vlastní právní osobností, zapsaným v soudním spolkovém rejstříku. Je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, nese majetkovou odpovědnost, odpovědnost za své závazky, pohledávky a své hospodaření.

3. Oprávněnými osobami UNIASK ČR, z.s. je předseda, místopředseda pověřený výborem a tajemník. Každá z oprávněných osob jedná samostatně a podepisuje se za UNIASK ČR, z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu UNIASK ČR, z.s., připojí svůj podpis a svoji funkci. K platnosti právního úkonu stačí podpis jedné z nich, pokud není pro stanovený druh právního jednání zákonem uloženo jinak.

4. UNIASK ČR, z.s. uznává faktickou i právní autoritu, samostatnost a nezávislost členských TJ/SK/O a také národních sportovních svazů při řízení sportovních soutěží a dalších jejich aktivit, a do těchto činností nijak nezasahuje. UNIASK ČR, z.s. podle těchto stanov a v rozsahu příspěvkové podpory vytváří členským TJ/SK/O odborné a servisní zázemí a zabezpečuje administrativně - právní potřeby k zajištění výkonu jejich sportovních a dalších činností.

5. UNIASK ČR, z.s. respektuje a při své činnosti se řídí principy olympismu a zásadami fair play, a také dbá o to, aby tyto principy a zásady byly šířeny, prosazovány a dodržovány v činnosti TJ/SK/O a to také v souladu s Evropskou radou sportu.

6. Působení politických nebo konfesních korporací a prosazování jejich programů, doktrín nebo koncepcí je v rámci UNIASK ČR, z.s. zcela nepřípustné. UNIASK ČR, z.s. má charakter nepolitického demokratického spolku, který ale považuje za své právo podílet se na veřejném životě.

II.
Účel, poslání, hlavní a vedlejší činnost UNIASK ČR, z.s.

1. Základním účelem činnosti UNIASK ČR, z.s. je naplňovat společný zájem o sport a trvale zlepšovat podmínky pro provozování pohybových aktivit.
UNIASK ČR, z.s. byla založena a právně ustavena k podpoře organizování všech forem sportu jako "veřejně prospěšné činnosti".

2. Posláním UNIASK ČR, z.s. je zejména:
a) usiluje o vytváření věcných, finančních, organizačních a dalších podmínek, které směřují k trvalé či jinak pravidelné podpoře a rozvoji sportovního prostředí a v jeho rámci působícím členským TJ/SK,O,
b) všestranně usiluje o zajištění samostatnosti a nezávislosti TJ/SK/O a národních svazů a pomáhá dětem, mládeži, dospělým, odborníkům i ostatním osobám v členských klubech se zájmem o sport sdružovat se, rozvíjet osobní výkonnost a schopnosti a dovednosti,
c) spojuje osobní zkušenosti s poznatky odborníků při uskutečňování nových postupů a metod při zabezpečování sportu,
d) seznamuje veřejnost s činností, UNIASK ČR, z.s. vlivem a důsledky sportu na kvalitu života.3. Hlavní činností je především:
a) vytvářet podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských spolků při rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, společenské a hospodářské činnosti,
b) pomáhat členským spolkům vytvářet organizační, personální, metodické, finanční a materiální podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost vojáků z povolání a občanských zaměstnanců vojenské správy a ostatních občanů,
c) pomáhat členským spolkům při ochraně jejich práv a závazků a podporovat jejich oprávněné požadavky vůči třetím osobám,
d) zastupovat členské spolky v Českém olympijském výboru, Českém unii sportu a rozvíjet mezinárodní sportovní styky,
e) podporovat sportovní reprezentaci Armády České republiky a podílet se na jejím zabezpečení,
f) pomáhat organizovat a zabezpečovat Armádní sportovní hry, sportovní soutěže a přebory mezi členskými spolky,
g) podílet se na vytváření podmínek pro výchovu a školení spolkových činovníků i dobrovolníků v členských TJ/SK/O,
h) shromažďovat, vyhodnocovat, propagovat a pomáhat zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských spolků,
i) usilovat o vhodné formy spolupráce s ostatními tělovýchovnými a sportovními organizacemi České republiky,
j) v souladu se svým účelem a k potřebě členských TJ/SK/O rozvíjet osvětovou, kulturní a společenskou činnost, které směřují k propagaci a rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, a za tím účelem - bude-li to potřebné pro organizaci sportu - může zřizovat pobočné spolky.

III.
Spolkové členství v UNIASK ČR, z.s.

1. Členství v UNIASK ČR, z.s. je dobrovolné. Členem UNIASK ČR, z.s. se může stát kterákoliv tělovýchovná jednota, sportovní klub, oddíl, odbor nebo občan České republiky i cizí státní příslušník, bez ohledu na věk, pohlaví, národnost nebo náboženské vyznání, který má zájem o účast na uskutečňování účelu, cílů a poslání UNIASK ČR, z.s. a souhlasí se schválenými stanovami. Členství se váže na tělovýchovnou jednotu, sportovní klub, oddíl odbor nebo osobu, je nepřevoditelné a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Členem UNIASK ČR, z.s. se může stát právnická osoba, která má v náplni své činnosti péči o sport, nebo má v náplni činnosti získávání finančních prostředků pro sport a souhlasí se stanovami, účelem a činností UNIASK ČR, z.s.

3. V UNIASK ČR, z.s. se mohou sdružovat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby oddíly nebo odbory:
a) které sdružují vojáky z povolání, žáky a studenty vojenských škol, občanské zaměstnance vojenské správy a ostatní občany,
b) jejichž vztah k Armádě České republiky je vyjádřen v názvu TJ/SK/O
c) trvale spolupracují při rozvoji tělovýchovných a sportovních aktivit s útvary a zařízeními Armády České republiky.

1. Druhy členství

1. UNIASK ČR, z.s. tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svému postavení ve UNIASK ČR, z.s. dělí na členy:a) řádné
b) individuální
c) přidružené
d) čestné

2. Řádným členem UNIASK ČR, z.s. se může stát TJ/SK/O, jejichž účelem - hlavním posláním podle jejich stanov - je provozování sportu, tělovýchovy a turistiky a pokud jsou ustaveny jako samostatný spolek, zapsaný v soudním spolkovém rejstříku.

3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. na základě písemné "Smlouvy o součinnosti" se zájemcem o členství. O členství musí být rozhodnuto do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výkonnému výboru doručena. Nejbližší následující Valná hromada UNIASK ČR, z.s. má právo zrušit rozhodnutí o přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody a to prostou většinou přítomných členů.

4. Individuálními členy UNIASK ČR, z.s. se mohou stát fyzické osoby, které mají zájem na uskutečňování účelu, cílů a poslání UNIASK ČR, z.s. a souhlasí s těmito Stanovami. Individuální členství ve UNIASK ČR, z.s. je vázáno na členství v samostatném nebo pobočném spolku s tím, že vznikem členství v samostatném nebo pobočném spolku vzniká současně členství v UNIASK ČR, z.s.

5. Přidruženým členem UNIAS UNIASK ČR, z.s. se může stát právnická osoba, která sice nesplňuje předpoklady pro vznik řádného členství, ale projevila účinný zájem působit ve spolku tím že:
a) má ve své náplni obdobný cíl, účel a poslání,
b) podporuje jeho činnost a souhlasí se stanovami,
c) získává nebo vynakládá finanční prostředky ve prospěch UNIASK ČR, z.s..
Členská práva a povinnosti právnické osoby jsou stejná jako práva a povinnosti fyzických osob v UNIASK ČR, z.s.

6. O přijetí a přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. na základě písemné žádosti. O členství musí být rozhodnuto do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výkonnému výboru UNIASK ČR, z.s. doručena žádost. Nejbližší následující valná hromada UNIASK ČR, z.s. má právo zrušit rozhodnutí o přijetí, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody a to prostou většinou přítomných členů.

7. Čestným členem se může stát vyjímečně a výlučně bezúhonná fyzická osoba, která se zvlášť významným nebo mimořádně záslužným způsobem sportovně, humanitárně, organizačně, činovnicky, nebo jinou společenskou aktivitou podílela nebo se podílí na reprezentaci, propagaci UNIASK ČR, z.s.. Právo předkládat návrhy na zvolení čestným členem má každý klub nebo orgán UNIASK ČR, z.s.

8. Návrhy na čestná členství podávají především orgány členských TJ/SK/O. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada UNIASK ČR, z.s. prostou většinou přítomných. K udělení je třeba souhlasu osoby nebo právního nástupce osoby, které má být uděleno. Z čestného členství neplynou další práva a povinnosti.

9. Údaje o členech pobočných spolků mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu, výkonnému výboru UNIASK ČR, z.s. a to v rámci plnění jeho povinností. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Členové UNIASK ČR, z.s. souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly pro tento účel zpřístupněny.

10. Každá členská TJ/SK/O podáním přihlášky a získáním členství v UNIASK ČR, z.s. souhlasí s tím, aby osobní údaje o svých členech - fyzických osobách, jak jsou ročně předávány ke statistickému zpracování na ČUS, byly způsobem a za podmínek uvedených v těchto stanovách zpřístupněny, a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámila a poučila všechny svoje členy.

11. Zápisy a výmazy týkající se výmazu údajů všech druhů zajišťuje předseda UNIASK ČR, z.s. po předchozím projednání ve výkonném výboru. Potřebné výmazy se provádějí bez zbytečného odkladu. Člen, a to i bývalý, obdrží na svou písemnou žádost zaslanou výkonnému výboru UNIASK ČR, z.s. na svůj náklad, výpis o výmazu osobních údajů ze seznamu členů.

2. Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva příslušící všem členům:a) vyvíjet činnost v rámci UNIASK ČR, z.s. k naplnění jeho cílů,
b) účastnit se podle svých zájmů sportovní, turistické, vzdělávací a společenské činnosti UNIASK ČR, z.s.,
c) účastnit se jednání v orgánech UNIASK ČR, z.s., uplatňovat svoje názory a návrhy a vyžadovat informace o jejich naplňování,
d) být informován o činnosti UNIASK ČR, z.s.,
e) za podmínek stanovených v těchto stanovách volit a být volen do orgánů UNIASK ČR, z.s.,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, příslušící jen řádným členům:a) podílet se na řízení UNIASK ČR, z.s.,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustanovení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněného zástupce svého TJ/SK/O v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů UNIASK ČR, z.s. za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti stanovené všem členům:a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti UNIASK ČR, z.s.,
b) spolupracovat s ostatními členy při rozvoji UNIASK ČR, z.s., pomáhat rozvíjet vztahy mezi členy na základě vzájemné úcty a porozumění, dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy UNIASK ČR, z.s. a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů UNIASK ČR, z.s.,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží UNIASK ČR, z.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno UNIASK ČR, z.s.

5. Členské povinnosti stanovené jen řádným členům:a) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky jakož i jiné poplatky související s činností v UNIASK ČR, z.s. pokud o tom příslušný orgán UNIASK ČR, z.s., podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen; výkon funkce v orgánu vykonávat primárně osobně.

3. Zánik členství

1. Členství ve UNIASK ČR, z.s. zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena, v takovém případě končí členství dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru oddílu nebo odboru, jehož je členem,
b) vyloučením z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku po dobu dvou nebo více let, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů UNIASK ČR, z.s., usnesení a rozhodnutí orgánů UNIASK ČR, z.s. nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) nečinností člena s tím, že po dobu 24 měsíců nevykonává svá práva ani povinnosti,
f) zánikem UNIASK ČR, z.s. bez právního nástupce,g) zánik členství vyloučením:
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor TJ/SK/O. "Rozhodnutí o vyloučení" se v písemné podobě zasílá vyloučenému členu na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou pobočnému UNIASK ČR, z.s. poskytl.
Člen může do patnácti dnů ode dne doručení "Rozhodnutí o vyloučení" požádat o přezkum rozhodnutí výkonný výbor UNIASK ČR, z.s.. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru TJ/SK/O, který je povinen návrh neprodleně předložit výkonnému výboru.
Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. "Rozhodnutí o vyloučení" člena buď potvrdí, nebo zruší. "Rozhodnutí o vyloučení" zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
h) zánikem členství zaniká jakýkoli vztah člena ke UNIASK ČR, z.s. s výjimkou finančního vyrovnání škod, dlužných členských příspěvků a z titulu odpovědnosti za újmu způsobenou UNIASK ČR, z.s.

IV.
Spolkové orgány UNIASK ČR, z.s. a jejich působnost

1. Spolkové orgány UNIASK ČR, z.s. jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. jako orgán výkonný,
c) předseda, místopředseda a tajemník UNIASK ČR, z.s. jako orgány statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.Volební a funkční období všech členů orgánů či funkcionářů UNIASK ČR, z.s. je čtyřleté, přičemž všechny funkce lze vykonávat i opakovaně. Odvolání nebo vzdání se funkce člena voleného orgánu v průběhu funkčního období řeší volbou na jednání výboru (komise). Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě, kooptovat náhradní členy (tj. dle vlastní volby doplnit počet chybějících členů daného orgánu).

2. Valná hromada

2.1. Nejvyšším orgánem UNIASK ČR, z.s. je valná hromada, která je tvořena společným zasedáním zástupců TJ/SK/O. Delegáty na valnou hromadu nominují TJ/SK/O. Každý klub a oddíl nominuje 2 delegáty - předsedu a hospodáře. V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., se připouští zmocnění jiného člena TJ/SK/O na základě písemné plné moci, aby za něho v případě neúčasti hlasoval.

2.2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. v řádném termínu jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou nominovaným delegátům TJ/SK/O na adresu bydliště a na elektronickou adresu sídla TJ/SK/O.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 sdružených TJ/SK/O nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodování o všech základních otázkách činnosti UNIASK ČR, z.s. usnesením, pokud nejsou v pravomoci výboru TJ/SK/O,
b) vykonávání kontrolní pravomoci nad činnosti výborů TJ/SK/O, rozhodnutí o zrušení pobočného UNIASK ČR, z.s. s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
c) rozhodování o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky UNIASK ČR, z.s.; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s.,
e) volba a odvolávání členů výkonného výboru,
e) volba a odvolávání členů kontrolní komise,
f) rozhodování o založení, zrušení nebo přeměně UNIASK ČR, z.s., TJ/SK/O,
g) schválování rozpočtu a výsledku hospodaření UNIASK ČR, z.s.,
h) schvalování výroční zprávy a zprávy kontrolní komise,
ch) určení hlavních směrů činnosti UNIASK ČR, z.s.,
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří mají každý jeden hlas. Hlasuje se aklamací, kromě volby členů volených orgánů. Plné moci jsou zástupci povinni předložit předsedajícímu valné hromady při jejím zahájení a při hlasování sdělí, jak hlasuje.

2.8. Náhradní valná hromada se bude konat půl hodiny po plánovaném zahájení řádné valné hromady, pokud se tato nesejde v počtu členů, který je schopen se usnášet většina delegátů s hlasem rozhodujícím, V tom případě je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.9. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.10. K platnosti usnesení o zrušení UNIASK ČR, z.s. či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.11. Změny a doplňky stanov UNIASK ČR, z.s. spadají výlučně do pravomoci valné hromady a nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou a účinnosti pak jejich vkladem do sbírky listin soudního spolkového rejstříku.

2.12. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně UNIASK ČR, z.s. nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.13. Volba všech orgánů v rámci UNIASK ČR, z.s. se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů s platným mandátem.

2.14. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda UNIASK ČR, z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.15. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen UNIASK ČR, z.s. je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle UNIASK ČR, z.s., a to v určených dnech a hodinách. Zapisovatel musí být zvolen nadpoloviční většinou přítomných.
Zapisovatel stvrzuje správnost zápisu svým podpisem.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem UNIASK ČR, z.s., jehož členy ustavuje volbou valná hromada. Výkonný výbor ve spolupráci s výbory TJ/SK/O koordinuje a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti UNIASK ČR, z.s. v období mezi zasedáními valné hromady. Výkonný výbor se ve své práci řídí stanovami UNIASK ČR, z.s. a usnesením valné hromady přičemž postupuje podle schváleného plánu a rozpočtu. Má právo činit jménem UNIASK ČR, z.s. veškeré právní úkony.

3.2. Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. má počet členů stanovený valnou hromadou zpravidla podle velikosti členské základy. Výkonný výbor si volí na svém zasedání předsedu, 2 místopředsedy, tajemníka a určuje místopředsedu - statutárního zástupce. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

3.3. Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

3.4. Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů UNIASK ČR, z.s.

3.6. Rozhodnutí výkonného výboru UNIASK ČR, z.s., pokud by se dotýkalo individuálních práv a povinností členské TJ/SK/O, musí být vždy vyhotoveno v písemné (listinné podobě) a takto doručeno do sídla jejich adresy.

3.7. Výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. zejména:a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost UNIASK ČR, z.s.
c) schvaluje a vydává vnitřní směrnice a předpisy UNIASK ČR, z.s. a provádí jejich změny, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
f) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
g) přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu UNIASK ČR, z.s.,
h) rozhoduje v přestupkovém a disciplinárním řízení.

3.8. Statutárními orgány UNIASK ČR, z.s. jsou předseda, místopředseda a tajemník. Každý ze statutárních zástupců jedná samostatně, k platnosti právního úkonu stačí podpis jednoho z nich.

3.9. K zabezpečení úkolů, které přesahují rámec dobrovolného výkonu funkcí, schvaluje výkonný výbor přijetí pracovníků a druh jejich pracovního nebo obdobném poměru. Plánuje náplň jednotlivých funkcí podle potřeb při dodržení zásad hospodárnosti. Schvaluje odborné a početní složení aparátu, který podléhá pravomoci předsedy UNIASK ČR, z.s.

4. Předseda

4.1. Předseda je jedním ze statutárních orgánů UNIASK ČR, z.s.. Předseda jedná jménem UNIASK ČR, z.s., a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru UNIASK ČR, z.s.. V případě, že předseda jedná jménem UNIASK ČR, z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit UNIASK ČR, z.s. újmu nebo škodu, kterou tímto jednáním způsobil.

4.2. Předseda podepisuje jménem UNIASK ČR, z.s. listiny a výstupy z právních jednání tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu UNIASK ČR, z.s. připojí svůj podpis.

4.3. Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo doklady o provedení práce, uzavírá jménem UNIASK ČR, z.s. předseda UNIASK ČR, z.s. a tajemník UNIASK ČR, z.s..

4.4. Funkční období předsedy UNIASK ČR, z.s. je čtyřleté.

5. Kontrolní komise

Pokud tomu není v těchto stanovách uvedeno jinak, je kontrolní komise nejvyšším orgánem s právem kontroly v celé působnosti UNIASK ČR, z.s.. Kontrolní komise se řídí obecně právními předpisy.

5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti UNIASK ČR, z.s. řádně vedeny a vykonává-li UNIASK ČR, z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy.

5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce v jiném statutárním orgánu.

5.3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům UNIASK ČR, z.s.. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se jednání výkonného výboru UNIASK ČR, z.s. bez práva hlasovacího.

5.4. Kontrolu činnosti UNIASK ČR, z.s., TJ/SK/O provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů UNIASK ČR, z.s. či členů UNIASK ČR, z.s.. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů UNIASK ČR, z.s. či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.5. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) provádění kontroly a přezkoumá(vá)ní ekonomickýcha právních operací uskutečňovaných v rámci UNIASK ČR, z.s. - oprávnění se vztahuje na všechny orgány UNIASK ČR, z.s. a jejich členy, a dále na zaměstnance, a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění právně jednat, vydávat pokyny nebo rozhodnutí, anebo přijímat nebo poskytovat finanční a jiná plnění,
b) provádění kontroly v členských TJ/SK/O, a to v případech, kdy členské spolky jsou příjemci finančních příspěvků nebo jinýcj plnění ze strany UNIASK ČR, z.s., dále v případech ověřování obsahu a dat ve statistických, hospodářských a členských výkazech.
c) provádění kontroly nakládání s dotacemi, granty či jinými účelovými prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů nebo ze soukromé podpory.

5.6. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně podle povahy zjištění a svého zvážení bez zbytečného odkladu výkonný výbor UNIASK ČR, z.s.

V.
Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby oddíly a odbory UNIASK ČR, z.s.

1. Základním organizačním prvkem UNIASK ČR, z.s. působícím na úrovni obce, města jsou tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, oddíly a odbory jako samostatné spolky (např. Blesk Pardubice). Členem samostatných spolků na lokální úrovni se mohou stát fyzické i právnické osoby. V jedné obci/městě může být založeno a souběžně působit víc spolků, jsou- li jasně odlišeny v názvu. Řídícím orgánem TJ/SK/O je výbor.
2. V souladu se zákonem č.89/2012 Sb., se s účinností od 1.1.2014 původní místní organizace UNIASK ČR, o.s., staly členskými spolky UNIASK ČR, z.s.. V souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících podávají TJ/SK/O samostatně návrh o zápis do veřejného rejstříku spolků.
3. Členský spolek na lokální úrovni může být založen pouze tam, kde jsou nejméně tři zájemci o založení takového spolku. TJ/SK/O je zřizována podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v něm provozováno.
4. Členské TJ/SK/O jako samostatný spolek jsou součástí UNIASK ČR, z.s. na straně jedné a svébytnou právnickou osobou na straně druhé. Působí samostatně a má právní osobnost, jedná svým jménem, na svou odpovědnost.
5. Členské TJ/SK/O mají právo prostřednictvím svých vyslaných zástupců/delegátů na zasedání valné hromady UNIASK ČR, z.s. ustavit příslušné orgány UNIASK ČR, z.s. a do nich volit a také odvolávat jejich členy.
6. Členské TJ/SK/O mají právo podílet se na všech akcích pořádaných UNIASK ČR, z.s., využívat jejich zařízení, servisní činnost, a také předkládat návrhy a podněty k činnosti.
7. Členské TJ/SKO mají právo se podílet na určení závazných pravidel rozdělování vlastních nebo svěřených finančních zdrojů UNIASK ČR, z.s..
8. Členské TJ/SK/O uzavírají právní vztahy, které souvisejí se zajištěním tréninkové přípravy a vystoupením v soutěžích a pohybových aktivitách rekreačního soutěžního i nesoutěžního charakteru svých členů, a to za podmínek těchto stanov.
9. Členské TJ/SK/O jsou oprávněny k zabezpečení své činnosti vydávat interní normativní akty, pokud nejsou v rozporu s veřejným právním pořádkem ČR a těmito stanovami.

VI.
Orgány tělovýchovné jednoty, sportovního klubu, oddílu, odboru

1. Členská schůze TJ/ SK/O

1. Nejvyšším orgánem TJ/SK/O je jeho členská schůze, která je tvořena členy staršími 15ti let. Členské schůzi TJ/SK/O zejména přísluší:
a) stanovit hlavní směry sportovní činnosti v TJ/SK/O, projednávat dosažené výsledky a rozvoj sportovního odvětví v TJ/SK/O, rozhodovat o účasti v soutěžích, případně o odstoupení
ze soutěže,
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti TJ/SK/O zprávu kontrolní komise a projednávat stav hospodaření,
c) schvalovat plán činnosti a rozpočet s přihlédnutím k výši finančních prostředků, schválených členskou schůzí spolku,
d) volit a odvolávat členy výboru TJ/SK/O spolku starší 18ti let,
e) rozhodovat o zániku nebo vystoupení TJ/SK/O a ukončit v ní svoji činnost,
f) případné závazky a pohledávky TJ/SK/O a oboustranné požadavky na majetkové vypořádání řešit součinností s výborem TJ/SK/O,
g) rozhodovat o disciplinárních trestech vlastních členů nebo dávat podnět k disciplinárnímu řízení na úrovni UNIASK ČR, z.s.,
h) navrhovat své členy starší 18ti let za kandidáty do příslušných orgánů národních svazů
i) stanovit výši a způsob vybírání spolkových příspěvků, případně dalších poplatků s přihlédnutím k ekonomické náročnosti provozované sportovní a tělovýchovné aktivity,
j) schvalovat usnesení a další rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
2. Členská schůze TJ/SK/O se koná zpravidla 1x za rok, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to požádá předseda TJ/SK/O, výbor UNIASK ČR, z.s. nebo 1/3 členů oddílu starších 15ti let.

2. Výbor TJ/SK/O

1. Výbor TJ/SK/O je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí schváleným plánem činnosti a rozpočtem. Při své práci se dále řídí stanovami a vnitřními směrnicemi UNIASK ČR, z.s. a sportovně technickými směrnicemi sportovních svazových orgánů. Výbor TJ/SK/O se schází zpravidla 1x za měsíc. Volí ze svého středu předsedu, který jedná navenek v zastoupení TJ/SK/O.
2. Výbor TJ/SK/O, pokud nebyl výslovně pověřen členskou schůzí TJ/SK/O nebo společnými orgány UNIASK ČR, z.s. k jiným opatřením, má pravomoc v těchto věcech:
a) zajišťovat plnění usnesení valné hromady,
b) předkládat výkonnému výboru UNIASK ČR, z.s. návrhy na zánik nebo přeměnu TJ/SK/O po jeho schválení Členskou schůzi,
c) hlásit zápis, změny v registraci, nebo zrušení podle zákona,
d) schvalovat nové členy TJ/SK/O a přijímat oznámení členů o vystoupen ze spolku, vést evidenci členů TJ/SK/O a upřesňovat ji s výkonným výborem UNIASK ČR, z.s.; rozhodovat o vyloučení člena dotčeného TJ/SK/O a dotyčného písemně informovat,
e) zpracovat návrh plánu činnosti a rozpočet TJ/SK/O,
f) navrhovat členské schůzi TJ/SK/O výši oddílových příspěvků, případně dalších poplatků,
g) předkládat zprávy a informace o své činnosti jak členské schůzi TJ/SK/O, tak i výkonnému výboru UNIASK ČR, z.s.,
h) projednávat s výkonným výborem UNIASK ČR, z.s. způsob a podmínky využití společného majetku pro sportovní činnost TJ/SK/O,
ch) předseda a hospodář TJ/SK/O odpovídají za stav hospodaření TJ/SK/O a za správnost předávaných dokladů; v případě, že předseda nebo hospodář jednají jménem TJ/SK/O v rozporu rozhodnutími výboru, jsou povinni nahradit újmu nebo škodu, kterou tímto jednáním způsobili,
i) zajistit odvod vybraných členských příspěvků do 31.3. a klubových a oddílových příspěvků do 31.12. běžného roku k dobru UNIASK ČR, z.s.,
j) vést disciplinární řízení proti svým členům,
k) na základě Směrnice pro udělování tělovýchovných vyznamenání UNIASK ČR, z.s. navrhovat výkonému výboru UNIASK ČR, z.s. udělení tělovýchovných vyznamenání členům TJ/SK/O.

3. Kontrolní orgány TJ/SK/O

a) kontrolní komise členských spolků je tříčlenná. Se zřetelem na počet členů TJ/SK/O namísto kontrolní komise nebo revizní komise může být pouze kontrolor. Pokud je dále v textu uvedeno "kontrolní orgán" má se tím na mysli dle konkrétní situace v TJ/SK/O kontrolní komise nebo kontrolor,
b) kontrolní orgán členského spolku volí členská schůze,
c) členové kontrolních orgánů nemohou být členy výboru TJ/SK/O, mohou se však účastnit jeho zasedání bez práva hlasovacího,
d) náplní činnosti kontrolního orgánu je dohlížet, zda jsou záležitosti UNIASK ČR, z.s.. nebo příslušného členského spolku řádně vedeny a zda tento subjekt vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

VII.
Zásady hospodaření a majetek UNIASK ČR, z.s.

1. UNIASK ČR, z.s. je právnickou osobou spolkového typu s vlastní právní osobností, která je zapsána v soudním spolkovém rejstříku.

2. UNIASK ČR, z.s. je samostatnou účetní jednotkou a samostatným daňovým subjektem, když všech svých příjmech, nákladech a majetku vede - v rozsahu stanoveném zákonem - náležité účetnictví.

3. UNIASK ČR, z.s. nakládá se svými příjmy a výdaji v rozsahu - příslušným orgánem UNIASK ČR, z.s. schváleného ročního rozpočtu, a to především k zajištění účelu - hlavního poslání UNIASK ČR, z.s.

4. Hmotné prostředky a movitý majetek pro svoji činnost získává UNIASK ČR, z.s. TJ/SK/O zejména z:
a) členských příspěvků,
b) příjmů z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmů případně dosahovaných v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické, osvětové činnosti a zprostředkovatelské činnosti,
d) příspěvků a dotací od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotací, grantů či jiných veřejných či soukromých podpor ze strany státu, krajů, měst a obcí a dalších poskytovatelů darů.

5. Nakládání s majetkem UNIASK ČR, z.s. a TJ/SK/O se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami se zřetelem na zásadu péče řádného hospodáře.

6. Finanční prostředky získané k dobru TJ/SK/O jsou čerpány až do jejich výše pouze v rámci jejich příslušnosti.

7. Movitý majetek získaný k dobru TJ/SK/O je využíván pouze v rámci jeho příslušnosti.

8. V případě poskytnutí finanční dotace má dotující subjekt právo kontroly hospodaření UNIASK ČR, z.s. a členských spolků.

9. Bližší zásady hospodaření s majetkem UNIASK ČR, z.s. a členských spolků upravuje vnitřní předpis.

10. V případě zrušení UNIASK ČR, z.s. bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu UNIASK ČR, z.s.. Jestliže UNIASK ČR, z.s. obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

11. Orgány UNIASK ČR, z.s. a TJ/SK/O:
a) odpovídají za správu svěřeného majetku a hospodaření s majetkem a finančními prostředky podle schválených rozpočtů,
b) odpovídají za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a jejich účelné využívání,
d) jsou povinni hospodařit s dotacemi a dalšími finančními prostředky podle pravidel, která stanoví poskytovatel.

VIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. UNIASK ČR, z.s. vznikla jako právnická osoba (typu "občanského sdružení) na základě schválení stanov shromážděním zástupců v květnu roroku 1994.

2. Na základě nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Se UNIASK ČR, z.s. stala ke dni 1.1.2014 spolkem.

3. Valná hromada UNIASK ČR, z.s. zmocňuje výkonný výbor UNIASK ČR, z.s. provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy ve schválených stanovách UNIASK ČR, z.s., které však nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě případné výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor ve své kompetenci odstraňovat všechny soudem vytčené případné vady k dosažení jejich souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

4. Jednání jednotlivých orgánů UNIASK ČR, z.s. a členských spolků těmito Stanovami neupravené se řídí obecně závaznými předpisy.

5. Právní forma a právní poměry UNIASK ČR, z.s. a členských spolků se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.Spolkové ověření (podpisem) platnosti schválených stanov UNIASK ČR, z.s.:

Mgr. Imrich Bugár
a současně předsedající XXIII. valné hromady UNIASK ČR, z.s. konané dne 14. dubna 2016.