Zápis z jednání výkonného výboru UNIASK ČR konané dne 21. 3. 2019

Přítomni: A. Fišerová, I. Bugár, A. Mařík, C. Schejbal, Vl. Liszok, Vl. Šebela

Omluveni: J. Ploc

  1. Předseda UNIASK ČR I. Bugár přivítal přítomné a zahájil jednání.
  2. Výbor projednal přípravu VH UNIASK ČR:
  • VH je volební. Kluby byly požádány o návrh kandidátů do výboru UNIASK a kontrolní komise UNIASK ČR.
  • Na VH bude pozván Ř ASC DUKLA a zástupce MO (Ing. Tulis). Pozvánky předá předseda UNIASK ČR.
  • Výbor souhlasí s navrženým obsazením komisí a předsednictva na VH.
  • Pozvánky byly klubům rozeslány spolu s materiály 25. 3. 2019.
   3.    Všechny kluby UNIASK ČR zaplatili členské příspěvky za rok 2018. Klub FK Dukla Hodonín měl v roce 2017 pouze 1 člena a příspěvek mu byl pro rok 2018 prominut.


    4.   Na výbor UNIASK ČR se obrátil klub BK Olomouc s dotazem, zda může dojít ke změně názvu na BK Dukla Olomouc. Rozhodnutí výboru bude zástupci BK Olomouc sděleno na VH UNIASK ČR.


    5.   Všichni členové sportovních spolků sdružených v Českém olympijském výboru a České unii sportu jsou úrazově pojištěni po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných těmito spolky. Informační materiál budou předány klubům na VH.

    6.   K Turnaji tolerance: pozvánky na TT budou účastníkům rozeslány s odkazem na webové stránky UNIASK ČR, kde bude uveřejněn také kód na přihlašování.


    7.   Příští schůze výboru UNIASK ČR se uskuteční 11. 4. 2019.

Zapsal: Cyril Schejbal